Проект

“Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак”

Бенефициент по проекта е Министерството на правосъдието, а проектът се изпълнява в партньорство със Съвета на Европа, Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика. Програмен оператор е Министерството на вътрешните работи.

Целевите  групи по проекта са: магистрати, правни експерти, държавни служители и служители в държавната администрация, социални работници, полицейски служители, НПО, жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.

Бюджетът на проекта е 267 305 Евро, от които 15 % е националното съ-финансиране.

Основни дейности

Подобряване на правната рамка в областта на домашното насилие и насилието, основано на полов признак в съответствие с европейските практики и Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и с домашното насилие.

Укрепване на институционалния капацитет чрез подобрени  умения на експертите, които работят по случаите на домашно насилие.

Тази дейност включва следните поддейности:
  1. Оценка на добри европейски практики и на българското законодателство в областта на домашното насилие и насилието, основано на полов признак в светлината на международните и европейски стандарти;
  2. Разработване на проект на Стратегия за намаляване на домашното насилие;
  3. Разработване на нормативни промени за подобряване на правната рамка в областта на домашното насилие;
  4. Обучение на правни експерти.

Укрепване на институционалния капацитет чрез подобрени  умения на експертите, които работят по случаите на домашно насилие.

Тази дейност включва следните поддейности:
  1. Разработване на Наръчник за обучение на обучители „Повишаване на професионалния капацитет на българската полиция за справяне със случаи на домашно насилие и насилие над жени“;
  2. Разработване на Наръчник за обучение на полицейски служители;
  3. Разработване на Наръчник за обучение на социални работници.
  4. Провеждане на обучение за обучители на полицейски служители;
  5. Провеждане на обучение за полицейски служители;
  6. Провеждане на обучение за социални работници

Очаквани резултати

• Разработен проект на Стратегия за намаляване на домашното насилие;
• Разработени нормативни предложения, които да са в съответствие с Истанбулската конвенция;

• Разработени анализи в рамките на дейност 1;
• Изготвени наръчници за обучение;
• Проведено обучение за 56 обучителя на полицейски служители;

• Проведено обучение за 40 правни експерти;
• Проведено обучение за 180 полицейски служители от цялата страна;
• Проведено обучение за 246 социални работници от цялата страна.

Партньори